چند ماده مهم مالیاتی برای حسابداران

علاقمندان و جویندگان کار در حرفه حسابداری با مطالعه و به خاطرسپردن این 60 ماده قانون مالیات های مستقیم می توانند شانس موفقیت خود را درمصاحبه های شغلی چند برابرکنندوشاغلین با فراگیری آنها امکان ارتقاءشغلی خود را افزایش دهند.

چند ماده مهم مالیاتی برای حسابداران

چند ماده مهم مالیاتی برای حسابداران

مطالعه این چند ماده شانس موفقیت درمصاحبه های شغلی چند برابرکند و شاغلین با فراگیری آنها امکان ارتقاءشغلی خود را افزایش دهند.

ماده 91 : حقوق و مزایای معاف از مالیات

ماده 92 : بخشودگی 52 %مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

ماده 97 : موارد علی الراس و تشخیص مالیات از طریق علی الراس و ابلاغ کتبی درخواست دفاترو اسناد و مدارک حسابداری و هیئت 3 نفره حسابرسان منتخب سازمان امورمالیاتی کشور

ماده103 :تکلیف الصاق وابطالت مبروکلای دادگستری وسایرافرادی که وکالت قبول میکنند و جدولحق تمبر وکالت نامه برای دعاوی و اختلاف مالی

ماده 104 : مالیات تکلیفی هر نوع کارمزد وحق الزحمه به جز کارمزد های بانکی و کارمزدمعاملات بورسی

ماده 105 : نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده107 : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص خارجی فعال در ایران

ماده 110 : تکلیف تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و تعیین

مهلت قانونی ارسال اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی

ماده 116،115،114 :تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکتهای منحله وتعیین تکلیف مالیاتیآنها پس از انحلال

ماده 131 : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی

ماده 132 : معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی و معدنی با شرایط خاص

ماده 141 : معافیت مالیاتی درآمدحاصل از صادرات محصولات

ماده 142 : معافیت مالیات بر درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی

ماده 143 : بخشودگی مالیات بردرآمدحاصل ازفروشکالاهاییکهدربورس کالا به فروش میرسند.و شرکتهایی که سهام آنها در بورس و فرا بورس پذیرفته و معامله می شوند.

ماده 143 مکرر: مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

ماده 145 : معافیت سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت

ماده 147 و 148 : هزینه های قابل قبول و موجه از نظر سازمان امور مالیاتی

ماده149-150 : نحوه محاسبه استهلاک دارائی های مشهود و نامشهود

ماده151 : جدول نرخ استهلاکات دارائی های ثابت مشهود

ماده 152 : قرائن مالیاتی برای محاسبه مالیات به طریق علی الراس

ماده 154 : تعیین جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس

ماده 155 : سال مالیاتی

ماده 169 :تکلیف کاربرد وسایل و روشها و صورت حساب ها و فرم هایی که جهت نگهداری حساب از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین می شوند.

ماده 169 مکرر:اختصاص شماره اقتصادی به مودیان و تکلیف تسلیم فهرست معاملات به ادارات امور مالیاتیو جرایم مقرر درصورت عدم اجرای قانون

ماده 189 : جایزه خوش حسابی مالیاتی

ماده 190 :جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و تعیین شده و بخشودگی جرایم مالیاتی

ماده 192 : جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند الف و ب ماده 15 و درآمد کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی

ماده 193 : جریمه عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان و جریمه رد دفاتر قانونی

ماده197 : جریمه عدم ارایه فهرست دریافت کنندگان حقوق و مزایا

ماده 199 : جریمه 72 %عدم پرداخت مالیات های تکلیفی مکسوره پرداخت نشده

ماده 226 : اجازه اصلاح اظهارنامه مالیاتی بردرآمدتسلیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اصلی

ماده 238 : مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ظرف 32 روز از تاریخ ابلاغ

ماده 244 : مرجع رسیدگی به اختلافهای مالیاتی

ماده 251 : درخواست رسیدگی به اختلاف مالیاتی از مرجع شورای عالی مالیاتی

ماده 251 مکرر:درخواست رسیدگی به اختلاف مالیاتی در هیئت مرکب از سه نفر منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

ماده 252 و 260 : مربوط به شورای عالی مالیاتی و تعداد اعضای شورا و وظایف آن

ماده 272 : اجازه حسابرسی مالیاتی به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور