سود عملیاتی و غیر عملیاتی
سود عملیاتی و غیر عملیاتی

سود عملیاتی و غیر عملیاتی ، سود زمانی در یک سازمان و یا شرکتی بوجود می آید که مجموع درآمدهای یک شرکت از مجموعه هزینه های آن بیشتر باشد.

سود شرکت برای مالکان آن شرکت می باشد و این صاحبان سازمان ها هستند که تصمیم می گیرند که این سود حاصل را دوباره در شرکت هزینه کنند یا نه. در این مقاله به توضیح سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی خواهیم پرداخت.


سود عملیاتی


سود عملیاتی یک شرکت از کسر هزینه های عملیاتی از درآمدهای آن شرکت در طی یک دوره زمانی به دست می آید. سود عملیاتی از مباحث بسیار مهم در تجزیه و تحلیل بنیادی به شمار می رود. در ضمن تمامی درآمدهایی که سازمان ها از طریق انجام عملیات اصلی کسب می نمایند درآمدهای عملیاتی نام دارند و هزینه هایی که در پی فعالیت شرکت ها ایجاد می شود، هزینه های عملیاتی به شمار می روند.


سود غیر عملیاتی


این نوع سود، ازعملیات غیر مربوط با موضوع اصلی شرکت به دست می آیند. سود غیر عملیاتی از سود حاصل از سرمایه گذاری ها، اوراق مشارکت، فروش دارایی های غیر منقول به دست می آیند. به عنوان مثال چنانچه در سالهای گذشته، قطعه زمینی به بهای تمام شده 3 میلیارد تومان خریداری و در دفاتر شرکت بهای تمام شده آن برابر با همین مبلغ ثبت شود و پس از چند سال به قیمت 10 میلیارد تومان به فروش برسد، این اختلاف 7 میلیاردی سود غیر عملیاتی ناشی از فروش زمین محسوب می شود. که در صورت های مالی سود و زیان در درآمدهای غیر عملیاتی ثبت می شود.


نتیجه پایانی


شیوه محاسبه تفاوت سود عملیاتی و غیر عملیاتی در سازمان های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. سودآوری یکی از اهدافی است که صاحبان سرمایه به آن بسیار توجه دارند. سود عملیاتی مانند سود ناخالص حاوی بهره های پرداختی مثل بدهی ها و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری ها نمی باشد. سود عملیاتی قادر است میزان سود دهی عملیاتی یک واحد تجاری را مشخص سازد.