کنترل داخلی در حسابداری
کنترل داخلی در حسابداری

کنترل داخلی در حسابداری ، شامل روش هایی است که به منظور حفاظت و نگهداری از دارایی ها، پرداخت به موقع بدهیها و ثبت صحیحی حسابها، توسط مدیریت وضع می شوند.

کنترل داخلی در سازمان شامل کنترل موجودی های نقدی، کنترل موجودی مواد و سایر کنترل های مالی و غیرمالی به منظور پشبرد بهتر اهداف سازمان می باشد.


اقسام کنترل های داخلی مالی


- کنترل های پایه: این کنترل، شامل نگهداری و حفاظت از اسناد و دفاتر به منظور فعالیت های اقتصادی انجام می شود. مانند حفاظت از شماره سریال های چاپی برای فاکتورها، نگهداری حساب های کنترل مثل موجودی کالای ساخته شده و غیره.
- کنترل های انظباطی: این کنترل ها شامل کنترل های پایه ای توسط مقام مسئول ( فردی مستقل از انجام کنترل های پایه ای) انجام می شود.
- کنترل های حفاظتی: این کنترل ها به منظور حفظ و نگهداری دارایی ها انجام می شود تا از بروز خسارات جلوگیری به عمل آید. به عنوان مثال از دسترسی افراد غیر مسئول به مدارک و اسناد مالی جلوگیری به عمل می آید.


کنترل موجودی های نقدی


اصولا کنترل موجودی های نقدی به منظور اطمینان از مانده های موجودی نقدی صندوق و بانک در صورت های مالی انجام می گیرد و اینکه این صورت های مالی در هر لحظه در اختیار سازمان و مدیریت قرار بگیرد. وجوه نقد به دلیل استفاده و دسترسی آسان بیشتر مورد استفاده سازمان قرار می گیرد. کنترل داخلی موجودی های نقدی تمامی دریافت ها و پرداخت های نقدی، صدور چک، سپرده های بانکی سرمایه گذاری وجوه مازاد، واریز به حساب بانکی و غیره می باشد.


نتیجه پایانی


تمامی واحدهای اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف سازمان چه کوتاه مدت و چه بلند مدت و حفظ توان مالی و سودآوری سازمان در آینده، توان مواجهه با رویدادهای غیر منتظره لازم است از سیستم کنترل داخلی به طور اثربخش و حرفه ای استفاده نماید.