مالیات بر ارزش افزوده چیست
مالیات بر ارزش افزوده چیست

مالیات بر ارزش افزوده چیست  ، مالیات بر ارزش افزوده شیوه ای از پرداخت مالیات است که هزینه مالیات را از دوش تولید کننده بردالشته و بر روی زنجیره کامل تولید، توزیع و مصرف تقسیم می کند. این روش که هم اکنون در بیش از 160 کشور جهان در حال اجرا است.

در حقیقت نوعی مالیات غیر مستقیم و چند مرحله ای است که در هر مرحله از زنجیره تولید- توزیع – مصرف براساس ارزشی مبادله ای کالا اخذ می شود. این نوع مالیات در هر بخش از این زنجیره به بهای کالا یا خدمات افزوده شده و توسط خریدار پرداخت و به فروشنده که دریافتکننده ان محسوب می شود پرداخت می شود. دریافت کننده نیز مکلف است ان را به سازمان امور مالیاتی یا همان دولت پرداخت نماید.

 

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده


نحوه محاسبه مالیات برارزش افزوده در ایران به روش " صورتحسابی " یا به اصطلاح تخصصی آن ( روش تفریقی غیر مستقیم) است. در این روش خریدار هنگام خرید محصول علاوه بر بهای کالا، باید مالیات ارزش افزوده آن که شامل ضریب نرخ مالیات برارزش افزوده در بهای کالا است را به فروشنده پرداخت کند. فروشنده نیز موظف به دریافت این مبلغ بوده تا در پایان هر دوره مالیاتی ان را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.
فرمول محاسبه مالیات برارزش افزوده :
بهای کالا+ ( بهای کالا * نرخ مالیات بر ارزش افزوده) = بهای پرداختی نهایی توسط خریدار به فروشنده

 

کالاها و خدمات معاف ازمالیات برارزش افزوده


مطابق اصل 51 قانون اساسی ،هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر اینکه به موجب قانون معافیت ها و بخشودگی های آن مشخص شده باشد. مالیات برارزش افزوده نیز از این قانون مستثنا نیست و در خود معافیت هایی در نظر گرفته است. برای اینکه فشار مالیات از دوش اقشار کم درامد کاسته شود، قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت هایی را برای برخی کالاها و خدمات در نظر گرفته است. در کنار این ها، برخی معافیت ها نیز جنبه فرهنگی و ملی دارند.

 

نتیجه گیری:


مالیات بر ارزش افزوده شیوه ای از پرداخت مالیات است که هزینه مالیات را از دوش تولید کننده برداشته و بر روی زنجیره کامل تولید، توزیع و مصرف تقسیم میکند.مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر اینکه به موجب قانون معافیت ها و بخشودگی های آن مشخص شده باشد.