صورت معاملات فصلی چیست

صورت معاملات فصلی چیست؟ ، به کلیه خرید و فروش هایی که مؤدی ( حقیقی و حقوقی ) در مدت زمان مشخص انجام می دهد معاملات فصلی گفته می شود.

در این دوره های سه ماهه مؤدی فهرست تمامی مبادلات خود را به همراه اطلاعات طرف معامله و دیگر اطلاعات مورد نیاز به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال می کند. همه سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی که خرید و فروش انجا می دهند، باید صورت آن را حداکثر تا یک ماه بعد از انجام معامله به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

 

بخش های مهم در ثبت صورت معاملات فصلی


-ثبت گزارش خرید : اطلاعات فصلی کلیه خرید های شما بایستی در این بخش درج شود.
-ثبت گزارش فروش :فروش کلیه کالاها و خدمات شما از 1 ریال تا N ریال بایستی در بخش ثبت اطلاعات فروش باشد .
-ثبت گزارش پرداخت قرار داد: با انتخاب این گزینه، قادر خواهید بود که اطلاعات پرداخت را وارد کنید و ثبت نمایید.
-ثبت گزارش امتناع:با انتخاب این گزینه، برای ثبت اطلاعات امتناع می توان اقدام کرد.مشاغل بند به ماده 169 قانون مالیات های مستقیم چه مشاغلی هستند؟
مشاغلی که مشمول بند به ماده 169 قانون مالیات های مستقیم می شوند به شرح ذیل هستند : افرادی که کارگاهای صنعتی دارند، مشاوران و وکلای دادگستری، افرادی که به کار دلالی مشغولند، طلا و جواهر فروشان، افرادی که در کار خرید و فروش اهن هستند هم بایدمدارک مذکور را در مهلت مقرر ارسال کنند.

 

زمان ارسال صورت معاملات فصلی در حسابداری


ارائه نمودن به موقع صورت معاملات فصلی در حسابداری به نظم و عدالت را در نظام مالیاتی گشور فراهم میکند. و عدم ارائه به موقع معاملات فصلی در حسابداری باعث بی نظمی در نظام مالیاتی و فرارهای مالیاتی افراد سود جو میگردد از طرف دیگر ارائه اطلاعات نادرست درمعاملات فصلی باعث اشتباه و قضاوتهای نادرست میگردد.با استناد نمودن به ایین نامه مالیاتی، کلیه مؤدیان مکلف می باشند اطلاعات مرتبط به قراردادهای خود را در پایان هر فصل یعنی هر سه ماه یک بار ( یک ماه پس از پایان هر فصل) به ادرات مالیاتی ارائه نمایند.

 

نتیجه گیری:

به کلیه خرید و فروش هایی که افراد حقیقی یا حقوقی در مدت زمان معین انجام می دهند معاملات فصلی گفته می شود. از جمله بخش های مهم در صورت معاملات فصلی ثبت گزارش خرید، ثبت گزارش فروش ، ثبت گزارش پرداخت قرارداد و..... می باشد.صورت معاملات فصلی میبایستی در پایان هرفصل یعنی هر سه ماه یک بار به ادرات مالیاتی ارائه نمایند.