سیستم حسابهای مالی

سیستم حسابهای مالی ، سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه ها و جدولهای مبتنی بر تعریف ها و مفهوم ها، طبقه بندی ها و قواعد حسابداری پذیرفته شده در سطح بین المللی تشکیل شده است.

در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در ان برنامه ریزی ها ، سیاستگذاری ها ، تجزیه و تحلیل ها و تصمیم گیری های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. حساب های پیش بینی شده در سیستم به نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلاعات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می دهد. این حسابها اطلاعات جامع و مفصلی از فعالیت های مختلف اقتصادی انجام شده درکل اقتصاد کشور و مبادلات صورت گرفته بین بنگاهای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می کند.

 

سیستم امارهای مالی دولت


مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که می تواند زمینه ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم امارهای مالی دولت است. نظام یاد شده می تواند هدف هایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال می شود براورده سازد و مراجع بین المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیت های اقتصادی و بودجه ای دولت متقاعد کند.افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیل های مالی و بالا بردن ارزش تجزیه و تحلیل پذیری گزارش های مالی دولتی می شود.

 

صورتهای مالی اساسی در سیستم امار های مالی دولت 


گزارش های مالی مورد نیاز جهت هدف های سیستم یاد شده باید به گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکان پذیر کند. به عبارت دیگر شاخص های مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاه ها و دولتها فراهم اورد. بدیهی است گزارش های سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی تواند چنین زمینه ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم امارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورت های مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخص های مورد نظر خود را که از انها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد میکند به دست اورد.

 

نتیجه گیری:


سیستم حساب های ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه ها و... در سطح بین المللی تشکیل شده است. مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که می تواند زمینه ای برای تحقیقات باشد و باعث پشتیبانی تحلیل های مالی و بالا بردن ارزش تجزیه و تحلیل پذیری گزارش مالی دولتی می شود.