نرم افزار انبارداری ، نرم افزار انبارداری در تمامی موسسات به خصوص در شرکت های بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

میتوانید کنترل ورود و خروج کالا و مواد اولیه در انبار به شرکت و نگهداری لحظه ای و به موقع موجودی تعدادی و ریالی به همراه شناسه ورود و اطلاعات آماری از آن ها و شناسایی و ردیابی آنها از جمله ویژگیهای حائز اهمیت می باشد .

مدیریت موجودی کالا با انجام عملیات حسابداری انبار , استاندارد انبار و حفظ یکپارچگی و ارتباط مستقیم با سیستم مالی، خرید و فروش داخلی، خرید خارجی و امانت و عطف پیشرفته برگه ها توانسته بسیاری از مشکلات را برطرف نماید.

ارتباط صحیح انبار با سایر قسمتها موجب گردیده که تمامی گزارشات انبار و کاردکسها و محاسبات بهای تمام شده و نگهداری موجودی انبار مواد اولیه، کنترل کیفی موجودیها، تولید، تبدیل و تجزیه کالا و دسترسی به موجودی ریالی انبار به راحتی و با محاسبات اتوماتیک انجام گرفته و نرم افزار انبارداری آرپا از ورود اطلاعات حجیم و خطاهای احتمالی جلوگیری نماید.
گروه بندی کالا به صورت درختی تا سطح نامحدود و امکان گزارشگیری بر اساس گروه بندی درختی کالاها
امکان معرفی انبار پیش فرض برای هر کالا و پیشنهاد آن در هنگام صدور برگه های انبار
امکان معرفی نقطه سفارش جهت عملیات انبار و بازرگانی و تهیه گزارش و آلارمهای مربوط به نقطه سفارش
معرفی حداقل و حداکثر موجودی انبار به تفکیک کالا و تهیه گزارشات مربوطه
امکان معرفی دسترسی کاربران به انبار. با استفاده از این امکان انباردار فقط به انبارهایی که اجازه داده شده دسترسی خواهد داشت
امکان معرفی واحد شمارش اصلی برای هر کالا و بیشمار واحد فرعی با نسبتهای مشخص در سطح کالا و استفاده از آنها در محاسبات بهای تمام شده و گزارشات انبار
معرفی هفت واحد شمارش متغیر برای کالاها و استفاده از آنها در گزارشات با نام قابل تعریف
امکان معرفی تمامی موارد پیش نیاز برای ثبت برگه های انبار از طریق فرمهای ورود اطلاعات بدون نیاز به خروج از فرم های مربوطه
امکان معرفی نامحدود انبار به صورت درختی تا سطح قفسه بندی ها به صورت مستقل به همراه جداسازی نوع انبار
سیستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتیک به کالاها با قابلیت تعریف فرمت دلخواه توسط کاربر و الصاق کد به صورت دستی
یکپارچگی بین سالهای مالی به نحوی که می توان بدون نیاز به خروج از برنامه بتوان به سال های مالی قبلی هم دسترسی داشت
امکان اینکه بتوان رسیدهای خرید را از مرجوع از فروش جدا نموده و همچنین حواله های فروش و مرجوع از خرید را جدا نمود
امکان عملیات انبار کالاهای ست و عملیات تبدیل و تجزیه کالا و صدور رسید و حواله مرتبط به همراه محاسبه بهای تمام شده عملیات تبدیل و تجزیه و منظور کردن هزینه های مؤثر در محاسبات
مشاهده گزارشات حساس از طریق فرمهای برنامه بدون نیاز به خارج شدن از برگه مربوطه
امکان معرفی چندین فرمول ساخت برای مونتاژ و همچنین تجزیه کالا و نگهداری موجودی تعدادی و ریالی در انبار
امکان مشاهده کاربر صادر کننده و ویرایش کننده برگه به همراه تاریخ ثبت آنها
امکان انجام عملیات انتقال کالا بین انبار با بهای تمام شده محاسبه شده و صدور مجوز مربوطه
امکان معرفی مراکز مصرف به همراه مشخصات مرکز مصرف و لینک حسابداری مورد نظر
امکان صدور برگه مصرف کالا و ارسال کالا جهت مصرف به تولید و یا پروژه در جریان تکمیل و منظور نمودن بهای تمام شده محموله ارسالی به حساب پروژه
امکان صدور بارنامه و مشخصات ماشین حمل و تهیه و تنظیم برگه باسکول
امکان صدور برگه برگشت از مصرف و برگشت از پروژه
نگهداری موجودی کالاهای امانی به صورت مجزا در انبارها
اجازه منفی شدن موجوی کالا و انجام کنترل های لازم
ریالی نمودن انبار بصورت اتوماتیک و همزمان با صدور برگه های انبار و بازرگانی
امکان تعیین سطح قیمت برای کالا و ارتباط آن با طرف حساب ها و استفاده از آن در برگه ها و تهیه گزارش به تفکیک سطوح معرفی شده